DATASTACK.LIVE

Tech Consultants

DATASTACK.LIVE

ยุคที่ใครมีข้อมูลธุรกิจเหนือกว่าคือโลกของผู้ชนะคนถัดไป Platform ท่ชี่ วยให้ผู้ใช้เห็นกลุ่มเปา้ หมาย การลงโฆษณาท่เี ช่อื มต่อกับ Facebook Marketing API ชัดเจนขน้ึ ละนํามาแสดงผลผ่าน Dashboard ต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโฆษณา ข้อมูลยอดขาย เปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต ให้ ง่ายกับการวิเคราะห์โฆษณาใน FacebookABILITYที่เกี่ยวข้อง