BUSY RABBIT

Tech Consultants

BUSY RABBIT

Platform สําหรับร้านค้าใช้งานร่วมกับ Line LIFF & Line Messenger API เปดิ ร้านออนไลน์และมีบริการเดลิเวอรี่ถึงมือลูกค้า เพมิ่ ช่องทางการขายเหมือน ลูกค้ามาซือ้ เองถึงร้าน Busy Rabbit Platform คือผู้ช่วยหลังบ้านท่จี ะทําให้ สิง่ เหล่านี้เปน็ เรื่องง่ายแค่ไม่กี่คลิกABILITYที่เกี่ยวข้อง